Werkgroep Reservisten

In 2020 is de werkgroep Reservisten onder de CMC ingesteld. Reservisten vanuit de verschillende Defensieonderdelen komen hierin samen om te spreken over het reservistenbeleid en daaraan gerelateerde zaken. De werkgroep Reservisten is aangesloten bij het Reservisten Overleg Krijgsmachtsdelen (ROK). Zo wordt de werkgroep in een vroegtijdig stadium betrokken bij ontwikkelingen rondom het reservistenbeleid. 

Er leven veel rechtspositionele vraagstukken onder reservisten. De medezeggenschap gaat niet over die vragen, maar wel over de uitvoering ervan. De werkgroep heeft aan de hand hiervan vier onderzoeksgroepen ingesteld die zich richten op de volgende onderwerpen:

➤ Salariëring. Daaronder vallen o.a. het tijdstip en de onregelmatigheid van uitbetaling, verwerkingstijdstip appellijsten, de werkgeverstegemoetkoming, arbeidsmarkttoeslag, vakantiegeld en de verschillen hierin ten opzichte van het beroepspersoneel.
➤ Dienstreizen versus de maandelijkse reiskosten van het beroepspersoneel.
➤ Toekenning vakantieverlof voor alle reservisten conform regels beroepspersoneel.
➤ Deelname Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht door reservisten.

Het algemeen belang van de reservisten en het verkrijgen van een goede informatie uitwisseling tussen de Krijgsmachtsdelen staan in de overleggen centraal. De werkgroep Reservisten komt eens per drie maanden bijeen.

Brochures

Maj. Johan Pols, technisch voorzitter van de werkgroep en daarnaast beleidsmedewerker bij vakbond ACOM, ontwikkelde een drietal brochures over de rechtspositie van reservisten voor de Luchtmacht: