Flexibele inzet van reservist vereist maatwerk

Defensie wil het aantal reservisten flink uitbreiden als een van de oplossingen voor het personeelstekort. In 2035 moeten het aantal van 6.500 naar 20.000 zijn gegroeid. Reservisten moeten zorgen voor een krijgsmacht die flexibeler en adequaat kan reageren op uiteenlopende dreigingen. Wat betekent deze ambitie voor de (rechts)positie van de reservist?

Onlangs schoven reservisten Dave Aben, Fred van Zelm en Freddy Haan namens de CMC Werkgroep Reservisten aan bij het CMC-overleg om de opbrengst van hun brainstorm hierover te delen.

“De waarde van de reservist voor de toekomst van de Krijgsmacht wordt erkend; daar zijn we hartstikke blij mee. Die positieve ontwikkeling zetten we graag meer kracht bij door onze ideeën over de toekomst van de reservisten te delen met de organisatie. Want om tot een echt goede toekomstbestendige flexibele schil van reservisten te kunnen komen, is het belangrijk onze rol goed en stevig te verankeren”, aldus Dave Aben.

Dave Aben, CMC Werkgroep Reservisten

Reservist zijn: vrijwillig maar niet vrijblijvend

Het creëren van een stabiele basis voor reservisten is complexer dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo zijn er verschillen tussen de Defensieonderdelen wat betreft de inzet en bedrijfsvoering rond reservisten. Dat maakt het moeilijk om te komen tot passende afspraken. Daarnaast maakt de huidige focus op groei van de Krijgsmacht dat de vrijblijvendheid van hun functie er mogelijk af gaat. Vanuit de gedachte dat de reservist net als een ‘reguliere’ militair een opkomstverplichting heeft. Wat betekent die eventuele opkomstverplichting voor de bereidheid van reservisten om bij te willen blijven dragen aan de Krijgsmacht? En wat is de impact hiervan op de afspraken met andere werkgevers?

Freddy Haan: “Het twee ‘heren’ dienen maakt onze rol er niet per se gemakkelijker op. En is ook nog eens sterk afhankelijk van de fase waarin je gezin zich bevindt en de sector waarin je als reservist werkzaam bent. Een MKB-er die wordt opgeroepen, kijkt hier anders naar dan een reservist in dienst van een multinational of de Rijksoverheid. Hoe lang kan je als werknemer gemist worden? En wat betekent dit voor je eigen inkomsten en de omzet van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent? Daarnaast is er nu een groep reservisten met een klein contract voor minder dan 500 uur per jaar,” vervolgt Freddy. “En reservisten die alleen tijdens crisissituaties worden ingezet, waaronder bijvoorbeeld watersnoden. Daar past het dwingende karakter van de oproepplicht naar onze mening niet bij.”

Maatwerk voor reservisten

Om de ambities van onze krijgsmacht mede in te kunnen invullen ziet de CMC Werkgroep Reservisten verschillende mogelijkheden. “Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen en ontwikkelen van talent, loopbaanmanagement, verschillende type contracten en passende bedrijfsvoering. Maatwerk vormt hierbij het sleutelwoord; ‘de reservist’ bestaat immers niet.”

De CMC agendeert de bevindingen van de CMC Werkgroep Reservisten tijdens verschillende overleggen met de diverse besluitvormers.

Nieuwe beleidslijn en uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie Defensie

De kracht van wij: allemaal anders en toch één

Defensie streeft ernaar een diverse organisatie te zijn met een inclusieve cultuur waarin iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. Dit is geen vanzelfsprekendheid en vereist continu aandacht op alle niveaus. De afgelopen periode heeft de CMC-werkgroep HR Transitie samen met de Hoofddirectie Personeel en de Directie Aansturing Operationele Gereedheid gewerkt aan de nieuwe beleidslijn Diversiteit en Inclusie (D&I) en het bijbehorende uitvoeringsplan. Tijdens de overlegvergadering 28 februari werden beide stukken bekrachtigd.

Inclusie-ervaringen verbeteren

Om te beschermen wat ons dierbaar is, hebben we diversiteit in denken, doen en achtergrond nodig. We zetten met het D&I-beleid daarom in op het vergroten van de diversiteit van ons personeelsbestand. Het doel is niet alleen meer mensen aan Defensie te kunnen verbinden, maar ook om de inclusie-ervaringen bij huidige collega’s te verbeteren en beter gebruik te maken van de diverse achtergronden en talenten van ons personeel.

Diversiteit en inclusie zijn een gedeelde verantwoordelijkheid: het vraagt wat van ons allemaal. Daarbij gaat het zowel om het erkennen van verschillen, als het kijken naar wat verbindt. Het gaat er uiteindelijk om dat ieders talenten zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. De kern van het D&I-beleid is dan ook: ‘Leave no one behind’.

‘Hoe meer diversiteit in de organisatie, hoe slimmer we worden. Cultureel, leeftijd, gender, talent, arbeidsbeperking, neurodiversiteit. Laten we onze verschillen benutten om samen een krachtige krijgsmacht te zijn’.

Maarten Schurink, Secretaris-Generaal

“De nieuwe D&I-beleidslijn beschrijft het strategisch beleidskader dat voor deze verandering de basis is,” aldus Tessa Huisman-de Kort, Directeur Personeelsbeleid & Management. “Ik ben blij met de lijn die er nu ligt en de wijze waarop deze in nauwe samenwerking met de CMC tot stand is gekomen.” Jovanka van de Pol, Plaatsvervangend Secretaris CMC vult aan: “Deze dossieraanpak is naar mijn mening dé manier waarop medezeggenschap en de organisatie elkaar kunnen versterken en samenwerken.”

Werk je bij Defensie en wil je meer weten over de nieuwe D&I-beleidslijn? Lees meer over het beleid op het intranet.

Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep Gezondheidszorg

Heb jij expertise op het gebied van de gezondheidszorg? Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan CMC adviezen omtrent aangelegenheden die de gezondheidszorg binnen Defensie betreffen? Dan nodigt de CMC (Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie) je van harte uit om de Werkgroep Gezondheidszorg te versterken.

De Werkgroep Gezondheidszorg ondersteunt en adviseert de CMC in haar werkzaamheden. De werkgroep stelt conceptadviezen op over gezondheidszorg gerelateerde onderwerpen die op het overlegniveau van de CMC liggen, en ondersteunt met haar deskundigheid de CMC in het overleg met de Secretaris-Generaal van Defensie.

De werkgroep komt gemiddeld eens per twee maanden bijeen voor overleg, en is ingesteld voor onbepaalde tijd. De tijd die wordt besteed aan actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten en aan werkzaamheden in het kader van de werkgroep betreft werktijd (artikel 20 lid 1 BMD). Tevens krijgen leden van de werkgroep de gelegenheid scholing en vorming te ontvangen die in verband met de vervulling van de taak nodig worden geacht (artikel 20 lid 2 BMD).

Meld je aan voor de Werkgroep Gezondheidszorg

Heb je interesse om met jouw kennis en kunde bij te dragen aan het behartigen van de Defensiebrede belangen op het gebied van de gezondheidszorg? Neem dan voor eind januari 2024 contact op met de CMC via cmc@mindef.nl.

Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep Duiken

Militaire Duikarbeid is een hoogrisico-activiteit die bij alle defensieonderdelen plaatsvindt. Om de duikveiligheid van alle defensieduikers zo goed mogelijk te waarborgen, gelden er defensiebrede regels, die ingrijpen op de bedrijfsvoering bij defensie. Om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan toekomstige aanpassingen in de bedrijfsvoering op het gebied van militaire duikarbeid en de belangen van alle betrokkenen te waarborgen, richten we een Werkgroep Duiken op. Heb je expertise op het gebied van duiken en wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan CMC-adviezen die duiken binnen Defensie betreffen? Meld je dan aan voor de Werkgroep Duiken door te mailen naar cmc@mindef.nl.

Aanpassing duiktoelage

Het eerste vraagstuk waarover de Werkgroep Duiken zich zal buigen, is de aanpassing van de duiktoelage. Naar aanleiding van het fatale duikongeval in 2015 op Curaçao heeft de staatssecretaris in 2018 aangekondigd dat “de toelagesystematiek op korte termijn wordt aangepast, waarbij duikers een vaste toelage krijgen die is gekoppeld aan een aantoonbare kwalificatie (persoonlijke functionele en veiligheidscapaciteiten) in plaats van de koppeling aan duikminuten”, om de duikveiligheid verder te verbeteren.

De CMC heeft van de Militaire Duikautoriteit een voorstel ontvangen voor het aanpassen van de duiktoelage. De Werkgroep Duiken beoordeelt het voorstel en kan, namens de CMC, verbeteringen voorstellen. De CMC en de MDA streven ernaar te komen tot een gezamenlijk voorstel waarin de aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn overeengekomen, zodat het doorgeleid kan worden naar de onderhandelingstafel.

Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep Gezondheidszorg

Heb jij expertise op het gebied van de gezondheidszorg? Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan CMC adviezen omtrent aangelegenheden die de gezondheidszorg binnen Defensie betreffen? Dan nodigt de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) Defensie je van harte uit om de Werkgroep Gezondheidszorg te versterken.

De Werkgroep Gezondheidszorg ondersteunt en adviseert de CMC in haar werkzaamheden. De werkgroep stelt concept adviezen op over gezondheidszorg gerelateerde onderwerpen die op het overlegniveau van de CMC liggen, en zij ondersteunt met haar deskundigheid de CMC in het overleg met de Secretaris-Generaal van Defensie.

De werkgroep komt gemiddeld eens per twee maanden bijeen voor overleg, en is ingesteld voor onbepaalde tijd. De tijd die wordt besteed aan actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten en aan werkzaamheden in het kader van de werkgroep betreft werktijd (artikel 20 lid 1 BMD). Tevens krijgen leden van de werkgroep de gelegenheid scholing en vorming te ontvangen die in verband met de vervulling van de taak nodig worden geacht (artikel 20 lid 2 BMD). Deelname aan de werkgroep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Heb je interesse om met jouw kennis en kunde bij te dragen aan het behartigen van de Defensiebrede belangen op het gebied van de gezondheidszorg? Neem dan contact op met de CMC via cmc@mindef.nl.

Update werkgroep HR-transitie

De (tijdelijke) CMC werkgroep HR-Transitie werd onlangs opnieuw bijgepraat over de stand van zaken rondom de HR-transitie. Het doel van het gesprek was om een aantal ontwikkelingen te bespreken die de leden van de werkgroep zorgen baarden en vragen opriepen. In de werkgroep nemen afgevaardigden van alle Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissies (DMC’s) zitting. Vanuit werkgeverszijde waren adjunct-directeur Operationale Gereedheid Jaco de Bruijn, programmadirecteur Vernieuwing HR IT Sylvia Bronmans, directeur Personeelsbeleid & Management René Kreeftmeijer en (plv) Programmadirecteur Vernieuwing HR IT Cor van der Krogt aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Medezeggenschap op juiste niveaus betrekken

De HR-transitie wordt gefaseerd ingevoerd. Dit jaar bevindt deze zich in de initiatiefase, volgend jaar volgt de uitvoeringsfase. Een zorg vanuit de werkgroep is of de tijd van initiatie naar implementatie niet te krap is. Er volgt op korte termijn een plan hoe deze geleidelijke invoering eruit gaat zien. Leden van de werkgroep benadrukten dat de medezeggenschap op de juiste niveaus voldoende moet worden betrokken bij de transitie. Vanuit werkgeverszijde werd geantwoord hier aandacht aan te besteden.

Financiële middelen

Ook werd er gesproken over het niet ter beschikking stellen van financiële middelen aan de defensieonderdelen (DO’s) ten behoeve van het beproeven en implementeren van de HR-transitie. Dit moet allereerst uit de eigen middelen van de DO’s worden gefinancierd. Indien er hierdoor echter overuitputting van de eigen middelen ontstaat, dan kan dit vanuit centrale middelen worden gecompenseerd.

Structureel van gedachten wisselen

Als snel bleek het overleg te kort om alle vragen die speelden te kunnen stellen. Daarop werd besloten om structureel met elkaar van gedachten te wisselen en indien mogelijk eens per maand bij elkaar te komen.

Heb jij een vraag of zorg over de HR-transitie? Neem contact op met je medezeggenschapscommissie om dit te bespreken. Zij kunnen dit vervolgens afstemmen met de DMC.

Bezoek werkgroep Reservisten aan IGK

De reservist is van grote waarde voor de Defensie organisatie. Bij veel ontwikkelingen wordt de reservist echter nogal eens vergeten. Hierdoor ontstaat er verschil in beleid en een gebrek aan kennis over de positie van de reservist. De werkgroep Reservisten probeert hier verandering in te brengen door aandacht te vragen voor de reservist, waaronder bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Maandag was de werkgroep uitgenodigd voor het halfjaarlijkse bezoek.

Het overleg ging van start met het voorstellen van de nieuwe voorzitter van de werkgroep. Vervolgens is een algemeen beeld geschetst van de problematiek rondom de positie van de reservist. Daarbij werd ook de waardering uitgesproken richting de IGK voor het opnemen van de aandachtspunten rondom de reservist in diens vorige rapportage.
Na de opening en voortgangswisselingen, was de doorbetaling bij afzegging van een oefening het eerste agendapunt. Daarin blijkt een groot verschil tussen de krijgsmachtdelen, en zelfs tussen de verschillende eenheden daarbinnen. Hoewel niet eenvoudig, is het wenselijk dat er een meer eenduidige regeling komt.

Ook de uitbetaling ZZF-compensatie kwam ter sprake. De reservist heeft waarschijnlijk, net als de beroepsmilitair, recht op verhoging van de compensatie van 4 naar 8 uur. Dit punt werd onlangs ook aangekaart bij de centrale medezeggenschapscommissie. Er wordt vanuit het MDT Reservisten (DPOD) juridisch nagegaan of de reservist daadwerkelijk recht heeft op de verhoging, op basis van de cao-afspraken die twee jaar geleden zijn gemaakt. De IGK wenst op de hoogte te worden gehouden van de uitkomst.

Verder werd de status van de reservist bij het solliciteren naar een interne functie aangekaart. De ervaring vanuit de werkvloer is dat de reservist achteraan in de rij wordt geparkeerd bij een sollicitatie. Ook de IGK heeft van dergelijke voorbeelden vernomen. In het nieuwe HR-model zou dit moeten worden opgelost. Voor dit punt is ook aandacht gevraagd in het Reservisten Overleg Krijgsmacht, waar het opnieuw zal worden aangekaart. De werkgroep volgt dit op de voet.

De IGK sloot het gesprek af met de mededeling dat het belangrijk is om de doorontwikkeling van het HR-model goed te volgen. Dit raakt veel van de zaken die in het overleg ter sprake kwamen en diverse punten die zijn opgenomen in de vorige IGK-nota. De werkgroep haakt aan op de doorontwikkeling, door aan te sluiten bij de nieuwe werkgroep HR-Transitie van de CMC.

Technische werkgroep HR-transitie

De CMC heeft besloten om een technische werkgroep HR-Transitie in te stellen. Het doel van deze werkgroep is het ondersteunen van de CMC en de onderliggende medezeggenschap bij het uitoefenen van haar rol/taak in de HR-Transitie. Hierin wordt samengewerkt met de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissies (DMC’s), die in de werkgroep worden vertegenwoordigd.

Bij de medezeggenschap, maar ook bij HR-transitiemanagers, merkt de CMC dat er nog veel onduidelijkheid is over de HR-transitie. De CMC ziet als toegevoegde waarde van de werkgroep het (samen) werken vanuit de bedoeling, gezamenlijk de verbinding zoeken in ontwikkelingen die (nog) onbekend of onduidelijk zijn en het bieden van ondersteuning om deze concreet te maken.

De rol van de werkgroep is uitsluitend ondersteunend aan de medezeggenschapscommissies (MC’s). De MC’s houden hun eigen verantwoordelijkheid. De werkgroep neemt dus geen beslissingen, maar helpt de MC’s aan informatie en deelt kennis en ervaring. Andersom is het belangrijk dat de werkgroep informatie krijgt vanaf de werkvloer, over wat er wel en niet goed verloopt. De werkgroep krijgt via de CMC de beschikking over het CMC-netwerk waardoor zorgen over, maar ook resultaten en effecten van ontwikkelingen, kunnen worden gedeeld met o.a. de Hoofddirecteur Personeel en Directeur Personeelsbeleid en Management.

Update werkgroep Reservisten

Ieder kwartaal vindt een overleg van de werkgroep Reservisten plaats. Het overleg van afgelopen week werd geleid door de nieuwe voorzitter van de werkgroep, Victor Henzel, die het stokje overneemt van oud-voorzitter Jan Vermeulen. Daarnaast wordt de werkgroep versterkt door twee nieuwe leden vanuit het Defensity College.

In het overleg werd onder andere teruggeblikt op het gesprek met HRM, dat eerder deze maand plaatsvond. Daarin gaf HRM een presentatie over het ontwikkelen van de nieuwe aanstellings- en contractvormen, die vallen binnen het nieuwe HR-model. Naast het informeren van de werkgroep over de stand van zaken, werd het overleg ook gebruikt om input op te halen bij de werkgroep. HRM zal gaandeweg het traject met de werkgroep in gesprek blijven om input te blijven vergaren.

Ook de voortgang van de uit te brengen brochures sociale zekerheid en algemene rechtspositie voor reservisten CLAS en KMAR werd besproken. Een ander agendapunt was de ZZF-compensatie voor feestdagen. Dit lijkt voor reservisten nog niet goed te zijn ingeregeld binnen alle Defensieonderdelen (DO’s). De leden van de werkgroep gaan dit na binnen hun eigen DO, zodat de voorzitter de input hierover kan voorleggen aan de CMC.

31 mei gaat de werkgroep langs bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Ook volgt er binnenkort een infographic over (aanvullend) geboorteverlof, om meer duidelijkheid over de daarbij behorende vergoedingen te verschaffen aan reservisten.

Stand van zaken werkgroep Reservisten & brochures

Voorzitters van de werkgroep Reservisten, Jan Vermeulen en Johan Pols, presenteerden woensdag een stand van zaken rondom de werkgroep aan de secretaris-generaal. De werkgroep is in het leven geroepen om informatie uit te wisselen tussen reservisten van de verschillende Defensieonderdelen. Daaruit bleek dat er veel rechtspositionele vraagstukken leven. De medezeggenschap gaat niet over die vragen, maar wel over de uitvoering ervan.

De werkgroep wordt steeds vaker betrokken bij overleggen, waaronder het Reservisten Overleg Krijgsmacht. Dit leidt ertoe dat de werkgroep ook steeds vaker betrokken wordt bij beleidsvorming, zoals de regeling voor reservisten bij de uitbraak van COVID-19. De werkgroep streeft ernaar om ook een sparringpartner te worden voor HRM rondom de HR-transitie en de nieuwe contractvormen.

Maj. Johan Pols, technisch voorzitter van de werkgroep en daarnaast beleidsmedewerker bij vakbond ACOM, ontwikkelde een drietal brochures over de rechtspositie van reservisten voor de Luchtmacht:

Er wordt ook een versie gemaakt voor de Landmacht, Marechaussee en de Marine. De brochures zijn bedoeld om reservisten, maar ook leidinggevenden en andere betrokkenen binnen Defensie, duidelijkheid te geven rondom de rechten van reservisten. Dit vindt in nauw overleg plaats met de Directeuren Personeel van de Defensieonderdelen, met de Directeur Personeel van de Landmacht als kartrekker.