Vervolggesprek Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

In juni 2021 publiceert de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid haar laatste rapport. Om zich een beeld te vormen over de huidige stand van zaken spreekt de commissie met vele medewerkers werkzaam op diverse niveaus. Vorige week vond een vervolggesprek met de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) plaats.

Op beleidsniveau merkt de CMC steeds meer verbeteringen op het vlak van veiligheid binnen Defensie. De CMC wordt ook steeds vaker bij ontwikkelingen rondom veiligheid betrokken. De directe lijn met de Directeur Veiligheid en het lid zijn van het Veiligheidscomité Defensie zijn daar voorbeelden van. Er is een groter veiligheidsbewustzijn ontstaan binnen Defensie en zaken worden beter vastgelegd. Neem de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): bij eenheden is nu aanzienlijk beter bekend dat er echt een RI&E met een plan van aanpak moet worden uitgevoerd. Afgelopen jaar is er door de meeste eenheden dan ook gehoor gegeven de bestaande RI&E aan te passen op COVID-19 risico’s.
Maar Defensie is er nog niet constateert ook de CMC. Met name op de werkvloer ziet de CMC dat er nog grote stappen te maken zijn. Daar is een cultuurverandering voor nodig, die langzaam maar zeker plaatsvindt. De verandering begint bij het creëren van bewustwording, en dat begint o.a. in het opleidingstraject. In de opleidingen binnen Defensie is er dan ook steeds meer aandacht voor veiligheid.

De Visitatiecommissie heeft een grote bijdrage geleverd aan de verhoging van het veiligheidsbewustzijn. Een zorg van de CMC is hoe de opvolging van de visitatiecommissie er na juni 2021 uit gaat zien. De Inspecteur Veiligheid Defensie heeft als onafhankelijke toezichthouder een belangrijke rol. De vraag is of een interne opvolging van de Visitatiecommissie net zoveel invloed gaat hebben en houden als een extern orgaan. De CMC zal ook hier de vinger aan de pols houden.
De Visitatiecommissie stipt aan dat het van belang is dat de medezeggenschap signalen rondom veiligheid aandraagt. Hoe krijgt de medezeggenschap het onderwerp veiligheid voldoende op de agenda van haar HDE? Weerspiegelen de prioriteiten op het gebied van veiligheid die door de Defensieonderdelen o.a. in het Veiligheidscomité worden gesteld ook echt de noodzaak en de behoefte vanuit de werkvloer? De CMC geeft aan dat Veiligheid inmiddels geruime tijd Defensie breed een vast agendapunt is in iedere overlegvergadering met een HDE, waarbij “niets te melden” geen optie is. Daarnaast wordt de CMC als gevoed vanuit de verschillende medezeggenschapslagen binnen Defensie en vanuit haar werkgroep Veiligheid Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu (VKAM) waarin vertegenwoordigers van alle Defensieonderdelen in vertegenwoordigd zijn. Het ook goed blijven opleiden van MC-leden op het gebied van VKAM blijft hierin cruciaal.

De Visitatiecommissie sluit af met de mededeling dat zij medezeggenschap belangrijk acht, juist als het gaat om veiligheid. De MC’s vormen de verbinding met de werkvloer. Via de medezeggenschapslijn kunnen punten van aandacht en creatieve ideeën worden aangedragen. De CMC kan vervolgens Defensiebrede onderwerpen op hoog niveau agenderen, zodat gezamenlijk verandering binnen de organisatie teweeg wordt gebracht. De Visitatiecommissie spreekt de verwachting uit dat de medezeggenschap vooral doorgaat met haar goede werk op het gebied van Veiligheid.

Benieuwd naar het vorige jaarrapport van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid? Download hier het jaarrapport Visitatiecommissie 2020.

screenshot van online overleg tussen de CMC en de visitatiecommissie Defensie