Update werkgroep HR-transitie

De (tijdelijke) CMC werkgroep HR-Transitie werd onlangs opnieuw bijgepraat over de stand van zaken rondom de HR-transitie. Het doel van het gesprek was om een aantal ontwikkelingen te bespreken die de leden van de werkgroep zorgen baarden en vragen opriepen. In de werkgroep nemen afgevaardigden van alle Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissies (DMC’s) zitting. Vanuit werkgeverszijde waren adjunct-directeur Operationale Gereedheid Jaco de Bruijn, programmadirecteur Vernieuwing HR IT Sylvia Bronmans, directeur Personeelsbeleid & Management René Kreeftmeijer en (plv) Programmadirecteur Vernieuwing HR IT Cor van der Krogt aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Medezeggenschap op juiste niveaus betrekken

De HR-transitie wordt gefaseerd ingevoerd. Dit jaar bevindt deze zich in de initiatiefase, volgend jaar volgt de uitvoeringsfase. Een zorg vanuit de werkgroep is of de tijd van initiatie naar implementatie niet te krap is. Er volgt op korte termijn een plan hoe deze geleidelijke invoering eruit gaat zien. Leden van de werkgroep benadrukten dat de medezeggenschap op de juiste niveaus voldoende moet worden betrokken bij de transitie. Vanuit werkgeverszijde werd geantwoord hier aandacht aan te besteden.

Financiële middelen

Ook werd er gesproken over het niet ter beschikking stellen van financiële middelen aan de defensieonderdelen (DO’s) ten behoeve van het beproeven en implementeren van de HR-transitie. Dit moet allereerst uit de eigen middelen van de DO’s worden gefinancierd. Indien er hierdoor echter overuitputting van de eigen middelen ontstaat, dan kan dit vanuit centrale middelen worden gecompenseerd.

Structureel van gedachten wisselen

Als snel bleek het overleg te kort om alle vragen die speelden te kunnen stellen. Daarop werd besloten om structureel met elkaar van gedachten te wisselen en indien mogelijk eens per maand bij elkaar te komen.

Heb jij een vraag of zorg over de HR-transitie? Neem contact op met je medezeggenschapscommissie om dit te bespreken. Zij kunnen dit vervolgens afstemmen met de DMC.