Planvorming nieuwe mariniers kazerne verloopt voorspoedig

De planvorming kazerne Kamp Nieuw-Milligen (KNM) in Apeldoorn is in volle gang. De oplevering van de kazerne staat gepland voor 2030 en gaat plaats bieden aan zo’n 2.400 mannen en vrouwen, beschikt over 120.000 m2 gebouwen en 140.000 m2 terreinvoorzieningen. De kazerne wordt o.a. ingedeeld met voldoende ruimte voor legering, parkeren, kantoren, een bedrijfsrestaurant, een medische post, uitgebreide opleidings- en trainingsfaciliteiten en sportfaciliteiten voor binnen- en buitensport.

Roberto van der Pol, voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie vervanging en verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne (GMC vVBHKAZ), gaf de Centrale Medezeggenschapscommissie van onze defensieorganisatie (CMC) een update over de planvorming rond de verhuizing vanuit Doorn naar Kamp Nieuw-Milligen (KNM) in Apeldoorn.

De invloed van medezeggenschap

Het Dagelijks Bestuur van de GMC vVBHKAZ bestaat uit drie leden, waarvan de secretaris is vrijgesteld voor deze functie. In de GMC vVBHKAZ participeren 21 medezeggenschapscommissies (MC’s). Namens iedere MC hebben twee vertegenwoordigers zitting. Een deel van de vertegenwoordigers werkt vaak voor langere periodes in verschillende delen van de wereld. Weer andere leden vallen onder andere defensieonderdelen. Dat maakt communicatie en afstemming soms complex. Toch heeft zo’n grote diversiteit aan leden ook voordelen. Zo wordt de dialoog steeds vanuit verschillende perspectieven gevoerd, met soms verrassende uitkomsten en resultaten. Dit is voor het traject van medezeggenschap voor zowel HDE als de GMC vVBHKAZ als zeer waardevol gebleken.  

Roberto: “In de afgelopen tweeënhalf jaar is veel gebeurd. Allereerst complimenten voor de wijze waarop de projectdirectie van DOSCO en de interne CZSK-projectgroep aan dit dossier hebben gewerkt. Uiteraard geldt dit ook voor het overleg met de HDE. Niet in de laatste plaats geldt dit ook voor de grote groep van Subject Matter Experts (SME’s). Deze SME’s zijn de, voor velen niet direct zichtbare, verbindende schakel tussen de voornoemde partijen en de medezeggenschap. Deze SME’s zijn niet alleen in het afgelopen traject onmisbaar gebleken, maar zullen ook een belangrijke rol gaan vervullen bij al hetgeen nog gaat volgen.”

In de 23 overlegvergaderingen heeft transparantie en het gezamenlijk belang steeds centraal gestaan. Dat heeft geresulteerd in constructieve overlegvergaderingen. De adviezen van de GMC vVBHKAZ zijn voor het overgrote deel overgenomen. Dat is niet alleen het werk-, woon- en leef- aspect ten goede gekomen, maar heeft ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een toekomstbestendige kazerne. Een mooi voorbeeld daarvan is dat er op grond van een GMC-advies, een zogenaamde SUIT-hal aan het project is toegevoegd. SUIT staat voor Small Unit Immersive Trainer.” Dit is een ruimte waarin een state-of-the-art virtueel trainingssysteem wordt geplaatst waarmee eenheden trainingen kunnen organiseren op bijvoorbeeld: 

·        het optreden in verstedelijkt gebied;

·        het uitschakelen van terroristen;

·        het bevrijden van gijzelaars uit een woning;

·        het benaderen van opposing forces.

Werken aan een toekomstbestendige kazerne

In het kader van de toekomstige bedrijfsvoering zijn we nu al gestart met het inventariseren van zaken die na oplevering aandacht behoeven. Een voorbeeld daarvan is het borgen van naburige tandartscapaciteit. Dit omdat die niet op de nieuwe kazerne wordt ondergebracht.”

“De leden van de GMC vVBHKAZ kennen de grote kaders en worden zowel door de HDE als door het Dagelijks Bestuur op hoofdlijnen geïnformeerd. Daarbij opgemerkt dat bij vragen vanuit de GMC-leden, er soms zelfs tot op het niveau van stopcontacten wordt gediscussieerd. Het Dagelijks Bestuur kan alle informatie in de Output Specificatie bestuderen en daarmee beoordelen of de gemaakte afspraken ook in de praktijk op de nieuwe kazerne gaan terugkomen. Daarmee is de GMC vVBHKAZ in staat om haar rol van ‘checks en balances’ naar behoren uit te voeren. Ook de benoemde SME’s spelen hierbij uiteraard hun expertrol.”

Punt van zorg

De GMC vVBHKAZ heeft signalen ontvangen dat ten gevolge van verhuizingsperikelen rond huidige ‘gebruikers’ van de KNM meerdere gebouwen wederom langer in gebruik blijven. Het verder uitstellen van deze verhuizing lijkt het bouwrijp maken van het terrein te gaan verstoren. Een daadwerkelijke verstoring in deze, zal opnieuw een vertraging in de realisatie en daarmee de ingebruikname van de nieuwe kazerne betekenen. Naar oordeel van de GMC vVBHKAZ is dit zeer onwenselijk.

Qua proces gaat de vooraankondiging van de aanbestedingsopdracht van de kazerne (ontwerp, bouw, financiering, dienstverlening en instandhouding gedurende 25 jaar) eind 2023 op Tenderned. Na een selectie worden vervolgens medio 2024 drie consortia uitgenodigd om in dialoog hun specifieke plannen voor de nieuwe kazerne verder uit te werken.