‘Over 2 jaar Defensie fundamenteel beter voorbereid op hoofdtaak 1’

Tijdens de afgelopen overlegvergadering met de secretaris-generaal (SG) is het conceptplan van de Bestuursraad over de gereedstelling voor hoofdtaak 1 besproken. “We moeten over twee jaar fundamenteel beter gereed zijn voor hoofdtaak 1 dan dat we nu zijn”, begint SG Maarten Schurink zijn toelichting aan de CMC op het conceptplan. “Dit betekent dat prioritering op hoofdtaak 1 een integraal onderdeel zal worden van de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers binnen Defensie. We gaan allemaal, elke dag, en in alles wat we doen prioriteren op hoofdtaak 1, zodat we sneller en soepeler kunnen reageren op toekomstige uitdagingen.”

Hoofdtaak 1 van Defensie: bescherming van eigen grondgebied en dat van bondgenoten.

“We hebben een inhaalslag te maken gezien vanuit waar we nu staan.”

SG Maarten Schurink

Het conceptplan, dat de komende weken verder wordt aangescherpt tot een definitieve versie en daarna de organisatie in gaat, beschrijft hoofdtaak 1 in relatie tot vijf thema’s:

– organisatie;
– samenleving;
– warrior mindset;
– gevecht van de toekomst;
– en een doorvertaling naar een operationeel plan.

De doorvertaling naar een operationeel plan moet medio januari 2025 gereed zijn. Schurink: “De belangrijkste pijler van het plan is de aanvliegroute waarbij de uitvoering niet programmatisch, maar via de lijnorganisatie zal plaatsvinden. Dit betekent dat iedereen binnen Defensie, van de bestuursraad tot aan de operationele eenheden, dagelijks zal prioriteren op hoofdtaak 1. De collectieve verantwoordelijkheid staat voorop. Eigenlijk zou ik aan iedereen de vraag willen stellen: Wat vraagt hoofdtaak 1 van jou? En wat heb je daarbij van de organisatie nodig?”

“Het kan niet anders dan dat dit een lijnopgave is.”

SG Maarten Schurink

Bewustwording binnen Defensie van prioriteit op hoofdtaak 1

Binnen twee weken zal er breed gecommuniceerd worden binnen de organisatie over de prioriteit op hoofdtaak 1. Het doel is om iedereen binnen Defensie bewust te maken van de urgentie en om deze prioriteit direct te vertalen naar hun dagelijkse werkprocessen. Belangrijk is daarbij ook de flexibiliteit te behouden die nodig is voor de gereedstelling voor hoofdtaak 1, zoals bijvoorbeeld reservisten verwelkomen.

“We verwachten dat iedereen hoofdtaak 1 in zijn dagelijks werk gaat vertalen, bespreken en vormgeven, want we hebben geen tijd te verliezen.”

SG Maarten Schurink

Warrior mindset

Een cultuur- en mind-shift dus? Dat er zo lang ‘krimp’ en vredesbedrijfsvoering is gevoerd, maakt het lastig om de warrior mindset door te laten dringen in iedere vezel van deze organisatie. “Het kiezen voor hoofdtaak 1 kan dus consequenties hebben voor hoofdtaak 2 en 3, maar ook voor de keuzes ten aanzien van onze bestedingen. Investeer je in verduurzaming van de bestaande infrastructuur zoals kazernes, of in munitie? Maar niet alleen ons departement moet doordrongen zijn van een warrior mindset; ook andere departementen, bedrijven, organisaties en de samenleving als geheel. Dit raakt ons allemaal!”

“Aan de voorkant ervoor zorgen dat hoofdtaak 1 bij iedereen tussen de oren komt; we moeten de hele samenleving wakker maken .”

SG Maarten Schurink

Medezeggenschap Defensie en de prioriteit op hoofdtaak 1

De CMC zal tijdens de heidagen in juni met de secretaris-generaal van gedachten wisselen wat de eerste hoofdtaak en ‘organise as you fight’ betekenen voor de medezeggenschap binnen de krijgsmacht.