Herziening CDS aanwijzing 700/1: Gereedstelling individuele militairen

Aanwijzingen worden regelmatig herzien en aangepast op wijzigende omstandigheden. Zo ook de CDS aanwijzing 700/1, die sturing geeft aan de gereedstelling van individuele militairen, waarmee zij worden voorbereid op inzet. De Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) ontving een toelichting over de herziening vanuit de afdeling Operationele Gereedheid van DAOG.

Curriculum vernieuwd

De aanwijzing beschrijft de processen en activiteiten van het individuele gereedstellingsproces. Het bestaand curriculum is geactualiseerd en aangevuld met een aanbod gebaseerd op nieuwe, relevante ontwikkelingen binnen en buiten de krijgsmacht. Het biedt het hoogstnoodzakelijke in algemene kennis en vaardigheden voor een militair om diens taken uit te kunnen voeren tijdens inzet, op basis van de door de CDS gestelde eisen. Bij het herzien van het document zijn alle Defensieonderdelen, de relevante kenniscentra en (hoofd)directies betrokken

Betrokken bij volgende herziening

De toelichting over de herziening riep veel vragen op bij de CMC-leden. Volgens de projectleider vanuit DAOG is de aanwijzing een document dat periodiek wordt aangepast aan de eisen van de tijd. De punten van de CMC worden meegenomen voor de volgende herziening, waarvan beoogd wordt het proces dit najaar te starten. De CMC wordt daar nauw bij betrokken.

Agenderen overleg CDS

De 700/1 is een basisaanwijzing voor militairen en heeft dan ook echt de aandacht van de CMC. De aanwijzing wordt geagendeerd voor het volgende overleg met de CDS.

Het verslag van de toelichting verschijnt binnenkort onder verslagen van commissievergaderingen op de CMC SharePoint.