Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep VKAM

Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan het behartigen van de Defensiebrede belangen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (VKAM)? Dan nodigt de centrale medezeggenschapscommissie (CMC) Defensie je van harte uit om de Werkgroep VKAM te versterken.

De onderwerpen veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn van groot belang voor het personeel van het Ministerie van Defensie. Om de CMC te ondersteunen en adviseren in haar werkzaamheden bij de voorgenomen maatregelen op dit gebied is in 2010 de werkgroep VKAM opgericht. De werkgroep is ingesteld voor onbepaalde tijd en bestaat uit deskundigen vanuit de zeven defensieonderdelen. Per defensieonderdeel hebben twee deskundigen zitting in de werkgroep. Vanwege het vertrek van enkele leden, zoekt de CMC versterking voor de werkgroep.
De werkgroep stelt conceptadviezen op over VKAM-gerelateerde onderwerpen die op het overlegniveau van de CMC liggen, en zij ondersteunt met haar deskundigheid de CMC in het overleg met de secretaris-generaal van Defensie. De werkgroep komt gemiddeld eens per 6 weken bijeen voor overleg.

De tijd die wordt besteed aan actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten en aan werkzaamheden in het kader van de werkgroep betreft werktijd. Ook krijgen leden van de werkgroep de gelegenheid scholing en vorming te ontvangen die in verband met de vervulling van de taak nodig worden geacht. Deelname aan de werkgroep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer de CMC meer aanmeldingen ontvangt dan dat er posities beschikbaar zijn, selecteert de CMC de kandidaten voor de werkgroep.

Heb jij interesse om vanuit jouw kennis en kunde zitting te nemen in de werkgroep? Neem dan contact op met de CMC via cmc@mindef.nl.