MZ INFO bladen

MZ INFO bladen geven HDE en MC-leden duidelijkheid over bevoegdheden medezeggenschap

Een adviesaanvraag, voorgenomen maatregelen en het bereiken van overeenstemming… hoe zit het ook alweer met de bevoegdheden van een medezeggenschapscommissie (MC)? In de praktijk blijkt dat medezeggenschap vaak pas laat in het proces wordt betrokken, of wordt ingeschakeld als er geen sprake is van een voorgenomen maatregel. Dit komt deels voort uit onwetendheid. Omdat dit verstorend werkt in de bedrijfsvoering en onnodige tijdsvertraging kan opleveren, is het van belang dat zowel Hoofden Diensteenheid (HDE) als MC-leden bekend zijn met de bevoegdheden van medezeggenschap. Alle rechten en plichten zijn formeel vastgelegd in het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Als hulpmiddel voor zowel HDE’s als MC-leden heeft DOSCO de MZ INFO bladen opgesteld.

MZ INFO blad 1: Overzicht bevoegdheden medezeggenschap Defensie

Het eerste MZ INFO blad toont een uiteenzetting van de bevoegdheden van medezeggenschap, met verwijzingen naar de bijbehorende artikelen in het BMD.

MZ INFO blad 2: Rechten en plichten medezeggenschap Defensie

Het tweede MZ INFO blad beschrijft de rechten en plichten van medezeggenschap. Het komt regelmatig voor dat medezeggenschap wordt gevraagd om instemming, in plaats van advies. Instemmingsrecht komt echter niet voor in het BMD. Indien er een ‘voorgenomen besluit’ wordt genomen, dan ontvangt de MC een adviesaanvraag. MZ INFO blad 2 gaat hierop in en geeft uitleg over het meeweten, meepraten, meedenken, meebeslissen en meezorgen door de MC.

MZ INFO blad 3: Informeren, appreciëren en adviseren

In het derde MZ INFO blad wordt een “drietrapsproces” weergegeven: informeren, appreciëren en adviseren. Links op het blad staan de rechten en bevoegdheden van de medezeggenschap weergegeven, in het midden de Plan-Do stappen en rechts de acties van het HDE richting de medezeggenschap. Bij een (nieuwe) ontwikkeling wordt de medezeggenschap zo vroeg mogelijk geïnformeerd. In de Plan-fase, wanneer het nog geen voorgenomen maatregel betreft, wordt de medezeggenschap om een appreciatie gevraagd. Indien het HDE een voorgenomen besluit ten uitvoer wil brengen, dan wordt de medezeggenschap om advies gevraagd. MZ INFO blad 3 geeft deze stappen overzichtelijk weer.

Aan de MZ INFO bladen kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de volledigheid de betreffende wet- en regelgeving in het BMD 2008.

Neem bij vragen over de MZ INFO bladen contact op met de Centrale Medezeggenschapscommissie via cmc@mindef.nl