Richard van Toor, plv afgevaardigde DMO

De CMC wordt versterkt door een nieuw lid vanuit de Defensie Materiaal Organisatie (DMO): Richard van Toor. Als voorzitter van de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie (DMC) DMO was hij al een bekend gezicht voor de CMC. Met de vele jaren medezeggenschapservaring die hij meebrengt vormt Richard een welkome aanvulling.

Bijna 40 jaar geleden stapte Richard als dienstplichtige militair Defensie binnen. Als centralist bij het Nationaal Commando begeleidde hij tijdens de Eerste Golfoorlog troepen vanuit Nederland naar Irak. Vanuit daar groeide Richard door naar een burgerfunctie bij de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht, later stroomde hij door naar de huidige directie Financiën en Control en maakte daar de start mee van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). “Defensie is zodanig in mijn hart geraakt dat ik niet meer ben vertrokken. Dat vindt niet alleen plaats bij militairen, maar ook bij het burgerpersoneel.”

Inzetten voor het personeel

Al bij het Nationaal Commando in Gouda raakte Richard betrokken bij medezeggenschap. Jaren later rolde hij bij DMO weer de medezeggenschap in. Richard weet nog goed waarom hij zich toentertijd voor de medezeggenschap wilde inzetten. “Ik ben een mensenmens en kan slecht tegen onrecht. Bij de medezeggenschap zag ik kans mij voor het personeel in te zetten.” Dat zijn nog steeds redenen voor Richard om zich met medezeggenschap bezig te houden, maar ondertussen haalt hij er veel meer uit. “Medezeggenschap draagt bij aan je ontwikkeling. Je krijgt te maken met onderwerpen waar je niet bekend mee bent en je vervolgens veel over leert. Ook bouw je belangrijke competenties en een goed netwerk op. Die ontwikkeling helpt je ook groeien in je eigen functie.”

Open gesprek voeren is belangrijk

Richard is trots op de stappen die de DMC DMO de afgelopen jaren heeft gemaakt. “Ik vind het belangrijk dat je een open en transparant gesprek met de leiding kan voeren. We hebben als DMC een goede, open relatie met onze hoofd dienst eenheid, de directeur DMO. Dat hebben we door de jaren heen opgebouwd door te investeren in de relaties. Ook zitten we vast aan tafel als toehoorder bij de DMO-raad, de risk- and safetyboard en het kernteam bedrijfsplan. Ik denk dat het belangrijk is om bij alle overleggen aan te sluiten waar je een rol kan spelen, bijvoorbeeld bij de overleggen van de management teams van directies.”

Professionalisering van medezeggenschap

Door de jaren heen heeft Richard de medezeggenschap binnen Defensie zien veranderen. “Medezeggenschap is naar mijn mening nu professioneler dan in het verleden. Dat zie ik terug bij de DMC, maar ook bij de MC’s zie ik verandering optreden. De mastersclasses medezeggenschap dragen bij aan die professionalisering, wat je daar leert maakt dat je zekerder en sterker wordt in het overleg.” Toch merkt Richard dat er nog veel verbeterruimte is. “Er is bijvoorbeeld een platform medezeggenschap, waar te weinig gebruik van wordt gemaakt. Een bureau medezeggenschap op Defensiebreed en Defensieonderdeelsniveau kan bijdragen aan de verdere professionalisering.”

Belangrijke rol van DMC-leden

Richard is niet volledig vrijgesteld voor medezeggenschap. De verdeling tussen zijn reguliere functie en medezeggenschapstaken wisselt. “Thuiswerken zorgt voor een betere balans daarin, met name omdat ik mijn reistijd kwijt ben. Mogelijk krijg ik in de toekomst extra tijd voor medezeggenschap.” Die tijd kan hij goed gebruiken, want net als de andere CMC-leden zit hij trapsgewijs ook in een DMC en MC. “In de MC merk je veel verschil in wat er bekend is en leeft, ten opzichte van wat er op DMC-niveau plaats vindt. Ik deel veel met mijn MC-leden om hen op de hoogte te stellen van wat er speelt. Het is belangrijk dat DMC-leden zich betrokken voelen en hun kennis overbrengen naar de MC’s. Zij hebben daar een belangrijke rol in.”

Bereiken achterban is uitdaging

Een uitdaging voor medezeggenschap blijft het bereiken van de achterban en het zichtbaar maken van medezeggenschap. “Het thuiswerken door corona heeft daar niet bij geholpen. We proberen wel nieuwe initiatieven. Zo hebben we deelgenomen aan HR-tv, een nieuw initiatief binnen DMO. Daar bereikten we 800 kijkers mee. Ook kan de leiding een rol spelen. Zo heeft onze directeur onlangs een nota verstuurd waarin aandacht wordt gevraagd bij de leidinggevenden voor de meerwaarde van medezeggenschap. Medezeggenschap is werk, mensen moeten de ruimte krijgen daarvoor. Dan helpt het als je een directeur hebt die daarachter staat en dat ook communiceert.”


Heb je een vraag aan Richard? Neem contact op via cmc@mindef.nl.

Richard van Toor