Defensie Open op Orde

In december 2022 hebben Talitha Born (plv. programmadirecteur Defensie Open op Orde) en Heine ten Hoeve (programmasecretaris Defensie Open op Orde) de Centrale Medezeggenschapscommissie geïnformeerd over de stand van zaken van het programma Defensie Open op Orde.

Het programma Defensie Open op Orde is in 2021 gestart naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire. Alle departementen hebben vanuit de ministerraad de opdracht gekregen om te zorgen dat de informatiehuishouding op orde is. Binnen vijf jaar moet deze in ieder geval naar een hoger volwassenheidsniveau gebracht zijn.

Context

Met de ambitie om een gezaghebbende informatiepositie te hebben, moet Defensie de informatiehuishouding op orde hebben en ervoor zorgen dat het transparant en zichtbaar is in een betrokken samenleving. Het programma Defensie Open op Orde bestaat uit vier hoofdactielijnen:

  • Informatiehuishouding: hier vallen veel IT-projecten onder. Deze actielijn heeft als doelstelling Defensie binnen 5 jaar naar een hoger volwassenheidsniveau van informatiehuishouding te tillen.
  • Informatieverstrekking: dit betreft voornamelijk het opvolgen van de Wet Open Overheid. De doelstelling is binnen 5 jaar voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent actieve openbaarmaking.
  • I-professionaliteit: is gekoppeld aan alle te bereiken effecten van het programma Defensie Open op Orde.
  • Signalen herkennen & menselijke maat: dit reflecteert op hoe responsief Defensie de afgelopen tien jaar is geweest in het oppikken van signalen. De doelstelling is signalen tijdig herkennen, erkennen en opvolgen met inachtneming van de menselijke maat.

Nulmeting

In 2022 is er een defensiebrede nulmeting gedaan om te kijken hoe Defensie ervoor staat om deze ambitie te realiseren. Deze eerste nulmeting gaf aan dat het volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding binnen Defensie laag is. Dat betekent dat er werk aan de winkel is om de informatiehuishouding op orde te hebben. Verbeterpunten zijn nodig op de dimensies: strategie, structuur, processen, mensen en technologie.

Vervolgens is er bij de DOPS (Directie Operaties) een nulmeting gedaan, waar een vergelijkbaar beeld uitgekomen is als bij de defensiebrede nulmeting. Geconcludeerd is dat er verbeteracties op alle vijf de dimensies benodigd zijn. Het streven is om in 2023 alle opvolgende nulmetingen binnen Defensie uit te voeren.

Veranderingen

Alle veranderingen die op Defensie afkomen moeten worden gevoegd door opleiding, training en bewustwording. Er is een actielijn Ambtelijk Vakmanschap en men is op dit moment bezig om een hands-on e-learning te ontwikkelen. Daarnaast vinden er sessies plaats die bijvoorbeeld leren beslisnota’s geschreven moeten worden. Ook wordt gezorgd voor een duurzame footprint waarbij Defensie Open op Orde echt onderdeel moet zijn van de MDV, HDV en alle loopbaanopleidingen. Tot slot wordt in 2023 gestart met een masterclass Informatiegestuurd Werken.