Themaoverleg gezond werkgeverschap

Onlangs vond een door de CMC geïnitieerd themaoverleg plaats over ‘Gezond Werkgeverschap’. De insteek van het overleg was om met een aantal betrokken spelers een gezamenlijk beeld te krijgen bij wat gezond werkgeverschap betekent en hoe hier de regie over kan worden gevoerd. Aanwezig waren Gea van Craaikamp (SG), Kol Albert Rietstra (HDP), Bgen Joris Legein (DPOD), Dirk Uittebogaard (Paresto), Kol Sylvia Babusch (CEAG), Chantal Koole (DV) en CDR-arts Remco Blom (DGO/MGA).

Geen centrale regie

Aanleiding van het themaoverleg vormden de losse onderwerpen rondom dit thema die regelmatig binnen Defensie voorbij komen. De CMC ziet integraliteit in deze onderwerpen, maar merkt op dat er geen centrale regie is. Zij is er voorstander van dat de samenhang wordt verbeterd en er een meer integrale visie komt, om meer op het vlak van gezond werkgeverschap te kunnen bereiken. Defensie is een bijzondere werkgever, waar veel medewerkers intern zitten en waar er integraal zorg wordt geboden. Daarbij stromen er veel jong volwassenen in die binnen Defensie worden gevormd, wat extra verantwoordelijkheid rondom gezond werkgeverschap meebrengt. Ook worden gezondheid, goed werkgeverschap en duurzaamheid belangrijk gevonden door jongeren, wat het een factor maakt voor werving en behoud.

Pitches

Tijdens het overleg verzorgden de deelnemers een korte pitch over wat gezond werkgeverschap volgens hen betekent en welke initiatieven er al bij hun eenheid lopen. Ook gingen zij in op hoe we verder richting kunnen geven aan het thema. Veel deelnemers herkenden het ontbreken van een centrale regisseur en zagen hier de toegevoegde waarde van in.

Samenwerking kan beter

De SG concludeerde dat er veel goede initiatieven plaatsvinden en er al wordt samengewerkt, maar dat deze samenwerking nog beter kan. Het opgeknipt zijn van de ketens werkt vertragend en de integraliteit en het eindresultaat kunnen hierdoor uit beeld verdwijnen. Dit is eenvoudiger geanalyseerd dan opgelost. Wel kunnen er alvast quick wins worden behaald op vlak van het rookbeleid en gezonde voeding. De SG gaat verder in gesprek met de HDP over de centrale regiefunctie en over het maken van stappen op deze quick wins.


De CMC ervaarde het als een constructief overleg en hoopt dat dit bijdraagt aan het zetten van stappen richting regie op dit thema.

Presentatie SG over informeren, appreciëren en adviseren

CMC-lid Hans Schenkeveld verzorgde tijdens de CMC overlegvergadering een presentatie aan de secretaris-generaal (SG) over medezeggenschap en het informeren, appreciëren en adviseren. De CMC is ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde van medezeggenschap veelal in appreciaties zit. Om appreciaties te kunnen leveren is het belangrijk om uit het vaste keurslijf van het advies vragen en het advies geven te breken.

Het omgekeerde van initiatiefrecht

Appreciëren is te beschouwen als het omgekeerde van initiatiefrecht: in plaats van dat een MC op eigen initiatief een voorstel doet aan het hoofd van de diensteenheid (HDE), vraagt het HDE een appreciatie aan zijn MC. Er is dan – net als bij initiatiefrecht – geen sprake van het overeenstemmingsvereiste, de inbreng van de MC wordt gevraagd om waarde toe te voegen aan de bedrijfsvoering respectievelijk aan (bedrijfs)plannen die in de maak zijn.

Invloed in het voortraject

Naast appreciaties zet de CMC al langere tijd in op het gesprek voeren tijdens het voortraject en vanuit daar tot overeenstemming komen. Daarmee eindigen adviesaanvragen vaak als hamerstukken op de overlegvergadering. De SG reageerde dat als het om daadwerkelijk inhoudelijke invloed gaat, dat in het begin van het proces zit. Niet aan het eind, waar er vaak enkel nog komma’s worden verplaatst. In deze visie zitten de SG en CMC op één lijn.


Wil je meer informatie over het informeren, appreciëren en adviseren? Lees erover op MZ INFO Blad 3: medezeggenschap, nátuurlijk gesprekspartner.

Platform Medezeggenschap

Ben jij als MC-lid al lid van het Platform Medezeggenschap? Het platform heeft recentelijk een metamorfose ondergaan.

Sinds kort heeft het Platform Medezeggenschap een nieuwe vormgeving en is de informatie geherstructureerd. Hiermee is geprobeerd de omgeving gebruikersvriendelijker te maken voor de leden. De functionaliteiten van het oude platform zijn ook in de nieuwe omgeving terug te vinden.

Wegens migratie naar SharePoint 2019 is het oude Platform Medezeggenschap niet meer te benaderen. Het nieuwe platform vind je door in Mulan binnen de browser Microsoft Edge te gaan naar:𝐈𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐞𝐭 (𝐡𝐨𝐦𝐞) > 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐞𝐥 > 𝐌𝐞𝐝𝐞𝐳𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞 > 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐌𝐞𝐝𝐞𝐳𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐩.

Het Platform Medezeggenschap is voor en door MC-leden. Net als de oude omgeving, is ook de nieuwe omgeving alleen te benaderen als je lid bent van het platform. Zijn er collega MC-leden die het platform nog niet kunnen benaderen? Dan kunnen zij een mail sturen naar medezeggenschap.defensie@mindef.nl.

Mis je nog iets op het Platform? Of wil je een suggestie doen voor een verbetering? Geef dit dan door op mailadres medezeggenschap.defensie@mindef.nl.

Herziening CDS aanwijzing 700/1: Gereedstelling individuele militairen

Aanwijzingen worden regelmatig herzien en aangepast op wijzigende omstandigheden. Zo ook de CDS aanwijzing 700/1, die sturing geeft aan de gereedstelling van individuele militairen, waarmee zij worden voorbereid op inzet. De Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) ontving een toelichting over de herziening vanuit de afdeling Operationele Gereedheid van DAOG.

Curriculum vernieuwd

De aanwijzing beschrijft de processen en activiteiten van het individuele gereedstellingsproces. Het bestaand curriculum is geactualiseerd en aangevuld met een aanbod gebaseerd op nieuwe, relevante ontwikkelingen binnen en buiten de krijgsmacht. Het biedt het hoogstnoodzakelijke in algemene kennis en vaardigheden voor een militair om diens taken uit te kunnen voeren tijdens inzet, op basis van de door de CDS gestelde eisen. Bij het herzien van het document zijn alle Defensieonderdelen, de relevante kenniscentra en (hoofd)directies betrokken

Betrokken bij volgende herziening

De toelichting over de herziening riep veel vragen op bij de CMC-leden. Volgens de projectleider vanuit DAOG is de aanwijzing een document dat periodiek wordt aangepast aan de eisen van de tijd. De punten van de CMC worden meegenomen voor de volgende herziening, waarvan beoogd wordt het proces dit najaar te starten. De CMC wordt daar nauw bij betrokken.

Agenderen overleg CDS

De 700/1 is een basisaanwijzing voor militairen en heeft dan ook echt de aandacht van de CMC. De aanwijzing wordt geagendeerd voor het volgende overleg met de CDS.

Het verslag van de toelichting verschijnt binnenkort onder verslagen van commissievergaderingen op de CMC SharePoint.